ศูนย์เรียนรู้โครงการเพาะพันธุ์ปลาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว

ศูนย์เรียนรู้โครงการเพาะพันธุ์ปลาตำบลเกาะแก้ว ได้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ สาธิต รวบรวมข้อมูล และเป็นศูนย์ประสานงาน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนในเขตตำบลเกาะแก้ว

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว


โครงการธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว

เทศบาลตำบลเกาะแก้วร่วมกับกองทุนหลักประกันเทศบาลสุขภาพตำบลเกาะแก้ว

ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายหมู่บ้าน โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนความมั่นคงและสุขภาพของประชาชน เทศบาลตำบลเกาะแก้วได้เห็นความความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก จึงได้นำวัตกรรมพื้นบ้านปราบยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกมาประยุกต์ใช้ ด้วยการจัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงเทศบาลตำบลเกาะแก้วขึ้น เพื่อเพาะขยายพันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูงและแจกจ่ายให้กับชาวบ้านช่วยกำจัดลูกน้ำ และเพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยวิธีการทางชีวภาพ นั้น
            เทศบาลตำบลเกาะแก้วร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะแก้ว จึงได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว ขึ้น เพื่อขยายพันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูง แจกจ่ายให้กับชาวบ้านกำจัดลูกน้ำ และเพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยวิธีการทางชีวภาพ
  ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำโครงการธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูง เพื่อเพาะขยายพันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูงแจกจ่ายให้กับชาวบ้านกำจัดลูกน้ำ และเพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยวิธีการทางชีวภาพ
วัตถุประสงค์
     1.  จัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
     2.  เพื่อเพาะขยายพันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูงแจกชาวบ้านกำจัดลุกน้ำ
     3.  นำวัตกรรมพื้นบ้านปราบยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกมาประยุกต์ใช้
     4.  ช่วยการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยวิธีการทางชีวภาพ
     5.  ขยายการจัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงในชุมชน
เป้าหมาย
     จัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะแก้ว ทั้ง 14 หมู่บ้าน
วิธีดำเนินงาน/แผนการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ
     1. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
     2.  จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการฯ
     3.  จัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
     4.  จัดเตรียมสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  
     5.  จัดเตรียมพ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูง
     6.  ดำเนินการเพาะขายพันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูง
     7.  เพาะเลี้ยงลูกปลาให้ได้ขนาดและแจกให้กับชุมชน
     8.  เตรียมจัดกิจกรรมจัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงในแต่ละชุมชน
     9.  จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ
     10. ติดตามผลการงานตามโครงการฯ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
       เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2560
ผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรรม/โครงการ
     งานพัฒนาชุมชน/งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลตำบลเกาะแก้ว/กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
งบประมาณดำเนินการ
      ใช้งบประมาณจากเทศบาลตำบลเกาะแก้ว จำนวน 3,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     1.  มีธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงในชุมชนตำบลเกาะแก้ว
     2.  ใช้ปลาช่วยกำจัดลูกน้ำแทนการใช้สารเคมี 
     3.  มีพันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูงแจกจ่ายให้กับชุมชน
     4.  ใช้วัตกรรมพื้นบ้านปราบยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก
     5.  มีธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงในชุมชน
ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
     1.  ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูง
     2.  ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม/แผนโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินโครงการในอนาคต
    จัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงในแต่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเพาะขยายพันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูงแจกให้ราษฎรในชุมชน และช่วยป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยวิธีการทาชีวภาพ

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
โครงการธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว

เทศบาลตำบลเกาะแก้วร่วมกับกองทุนหลักประกันเทศบาลสุขภาพตำบลเกาะแก้ว

ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลุ่มน้ำชี

 
 
        เทศบาลตำบลเกาะแก้วร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2560 สำนึกนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชกรณียกิจนานัปการ มีพระราชวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชภารกิจ ล้วนเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุข และความร่มเย็นแก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า ตามโครงการต่างๆ จำนวนมาก อาทิ เช่น ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ นั้น

     เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2560 สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะแก้วร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์เรียนรู้โครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลตำบลเกาะแก้ว จึงได้จัดทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติลุ่มน้ำชี ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2560 ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ ประชาชนได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งช่วยขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กับชุมชน ตลอดจนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
วัตถุประสงค์
      1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2560
      2. เพื่อประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชสักการะสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ละฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำธรรมชาติลุ่มน้ำชี
      4. เพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ
      5. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
      6. เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กับชุมชน

ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ แหล่งน้ำกุดน้ำใสบ้านโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
เนื้อที่ 16 ไร่
ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 200,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำกุดน้ำใส เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ  สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำธรรมชาติลุ่มน้ำชี

จัดเตรียมสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม
 


จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ิอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติลุ่มน้ำชี ประจำปี 2560 ณ แหล่งน้ำกุดน้ำใสบ้านโคกกุง
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ 16 ไร่

ร่วมต้อนรับประธานในพิธี สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด กรมประมง และศูนย์ป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด กรมป่าไม้
 

นายวิเจียร ประเสริฐสังข์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว กล่าวต้อนผู้เข้าร่วมกิจกรรม


นายธนาธิป โครตประทุม ปลัดเทศบาลตำบลเกาะแก้ว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแก้ว
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ ฉ่ำมณี ท่านปลัดอำเภออาวุโส ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ ฉ่ำมณี ท่านปลัดอำเภออาวุโส ประธานในพิธี
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด กรมประมง และศูนย์ป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด กรมป่าไม้
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะแก้ว ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำ
กุดน้ำใสบ้านโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ 16 ไร่
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 2 เมษายน 2560 ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ ประชาชนได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งช่วยขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กับชุมชน ตลอดจนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป เสร็จพิธีร่วมถ่ายภาพที่ระลึก  
การดำเนินกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติลุ่มน้ำชี ประจำปี 2560 
 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2560 ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ ประชาชนได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งช่วยขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กับชุมชน ตลอดจนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 
ในการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำกุดน้ำใสบ้านโคกกุง จำนวน 200,000 ตัว 


ดำเนิินกิจกรรมโดย...........
สำนักงานเทสบาลตำบลเกาะแก้วร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด กรมประมง