ศูนย์เรียนรู้โครงการเพาะพันธุ์ปลาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว

ศูนย์เรียนรู้โครงการเพาะพันธุ์ปลาตำบลเกาะแก้ว ได้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ สาธิต รวบรวมข้อมูล และเป็นศูนย์ประสานงาน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนในเขตตำบลเกาะแก้ว

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลุ่มน้ำชี กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี 2560


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลุ่มน้ำชี
กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี 2560
 

 


 
 

ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ ประจำปี 2559


ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ ประจำปี 2559
แหล่งน้ำหนองสิมบ้านโคกกลาง เนื้อที่ 12 ไร่
 
 
 


 


วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว


โครงการธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว

เทศบาลตำบลเกาะแก้วร่วมกับกองทุนหลักประกันเทศบาลสุขภาพตำบลเกาะแก้ว

ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายหมู่บ้าน โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนความมั่นคงและสุขภาพของประชาชน เทศบาลตำบลเกาะแก้วได้เห็นความความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก จึงได้นำวัตกรรมพื้นบ้านปราบยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกมาประยุกต์ใช้ ด้วยการจัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงเทศบาลตำบลเกาะแก้วขึ้น เพื่อเพาะขยายพันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูงและแจกจ่ายให้กับชาวบ้านช่วยกำจัดลูกน้ำ และเพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยวิธีการทางชีวภาพ นั้น
            เทศบาลตำบลเกาะแก้วร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะแก้ว จึงได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว ขึ้น เพื่อขยายพันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูง แจกจ่ายให้กับชาวบ้านกำจัดลูกน้ำ และเพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยวิธีการทางชีวภาพ
  ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำโครงการธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูง เพื่อเพาะขยายพันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูงแจกจ่ายให้กับชาวบ้านกำจัดลูกน้ำ และเพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยวิธีการทางชีวภาพ
วัตถุประสงค์
     1.  จัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
     2.  เพื่อเพาะขยายพันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูงแจกชาวบ้านกำจัดลุกน้ำ
     3.  นำวัตกรรมพื้นบ้านปราบยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกมาประยุกต์ใช้
     4.  ช่วยการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยวิธีการทางชีวภาพ
     5.  ขยายการจัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงในชุมชน
เป้าหมาย
     จัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะแก้ว ทั้ง 14 หมู่บ้าน
วิธีดำเนินงาน/แผนการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ
     1. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
     2.  จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการฯ
     3.  จัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
     4.  จัดเตรียมสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  
     5.  จัดเตรียมพ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูง
     6.  ดำเนินการเพาะขายพันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูง
     7.  เพาะเลี้ยงลูกปลาให้ได้ขนาดและแจกให้กับชุมชน
     8.  เตรียมจัดกิจกรรมจัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงในแต่ละชุมชน
     9.  จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ
     10. ติดตามผลการงานตามโครงการฯ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
       เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2560
ผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรรม/โครงการ
     งานพัฒนาชุมชน/งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลตำบลเกาะแก้ว/กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
งบประมาณดำเนินการ
      ใช้งบประมาณจากเทศบาลตำบลเกาะแก้ว จำนวน 3,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     1.  มีธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงในชุมชนตำบลเกาะแก้ว
     2.  ใช้ปลาช่วยกำจัดลูกน้ำแทนการใช้สารเคมี 
     3.  มีพันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูงแจกจ่ายให้กับชุมชน
     4.  ใช้วัตกรรมพื้นบ้านปราบยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก
     5.  มีธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงในชุมชน
ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
     1.  ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูง
     2.  ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม/แผนโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินโครงการในอนาคต
    จัดตั้งธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงในแต่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเพาะขยายพันธุ์ปลาสอดและปลาหางนกยูงแจกให้ราษฎรในชุมชน และช่วยป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยวิธีการทาชีวภาพ

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
โครงการธนาคารปลาสอดและปลาหางนกยูงเทศบาลตำบลเกาะแก้ว

เทศบาลตำบลเกาะแก้วร่วมกับกองทุนหลักประกันเทศบาลสุขภาพตำบลเกาะแก้ว

ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด